VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poslední úprava 1.1.2024

1. DEFINICE

Slova a slovní spojení s velkými písmeny použitá v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:

Uživatel znamená osobu užívající Web za účelem využívání Služeb;

Finální Poskytovatel znamená samostatnou a nezávislou osobu, která s Uživatelem potenciálně uzavírá Koncovou smlouvu na určité plnění, bez účasti Společnosti;

Koncová smlouva znamená smlouvu uzavíranou mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem na určité plnění, přičemž zpravidla se jedná o smlouvu o úvěru či smlouvu o zápůjčce, příp. o související smlouvu jako např. smlouvu zástavní;

Smlouva znamená smlouvu mezi Uživatelem a Společností, jejímž předmětem je zejména poskytnutí Služeb Uživateli, přičemž obsah Smlouvy je tvořen těmito VOP a případně specifickými ujednáními učiněnými mezi Společností a Uživatelem mimo tyto VOP; Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel odsouhlasí tyto VOP a Zásady ochrany osobních údajů a odešle poptávku prostřednictvím příslušného formuláře (viz čl. 3.5 a násl. těchto VOP);

Specialista znamená osobu jednající za Společnost, s níž je Uživatel v kontaktu při poskytování Služeb, zejména při procesu zjištění vhodného Typu úvěru a následných kroků vedoucích k uzavření Koncové smlouvy;

Společnost znamená společnost Premium Funding s.r.o., IČO: 19620217, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 389292;

Služby znamenají jakékoliv plnění poskytované Společností Uživateli v souvislosti s užíváním Webu nebo poskytované Společností Uživateli na základě těchto VOP nebo s nimi související, zejména pak službu vyhledání a zprostředkování nejvhodnějšího úvěrového typu a Finálního Poskytovatele takového plnění, a naopak Službami nejsou jakákoli plnění poskytovaná Uživateli osobami odlišnými od Společnosti, zejména Finálními Poskytovateli;

Typ úvěru znamená kterýkoli z následujících typů úvěrů, v souvislosti s nimiž poskytuje Společnost Služby: 1) půjčka se zástavou, 2) podnikatelský úvěr, 3) konsolidace úvěrů, 4) zpětný leasing; tyto VOP se neaplikují na typ úvěru „výkup nemovitostí“, který se řídí vlastními obchodními podmínkami; Všechny Typy úvěru jsou popsány na Webu;

VOP znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

Web znamená webovou stránku www.ziskejfinance.cz

Zásady ochrany osobních údajů znamená dokument upravující práva a povinnosti Společnosti a Uživatele při zpracování osobních údajů Uživatele, včetně Údajů o Platebním účtu.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto VOP určují podmínky a způsob poskytování Služeb Společností Uživateli. Společnost je oprávněna Služby poskytovat, zejména je držitelem platného oprávnění samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru udělovaného Českou národní bankou. Jakékoliv smluvní vztahy vzniklé mezi Společností a Uživatelem na základě užívání Webu se řídí těmito VOP.

2.2 Přístupem k Webu a jeho používáním vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito VOP. V případě nesouhlasu Uživatele s těmito VOP, není Uživatel oprávněn Web používat, zejména není oprávněn činit kroky vedoucí k poskytnutí Služby. Tyto VOP nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi Uživatelem a Společností.

2.3 Vyjádřením souhlasu s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů (viz čl. 3.6 těchto VOP) Uživatel současně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou dle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Nesplňuje-li Uživatel tuto podmínku, příp. ji přestane splňovat v budoucnu, jakož i v případě, že má o jejím splnění Uživatel pochybnosti, je povinen o tom Společnost bez zbytečného odkladu informovat na e-mailovou adresu backoffice@ziskejfinance.cz.

2.4 Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách https://www.ziskejfinance.cz/vop/. 

3. POPIS WEBU A UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

3.1 Webová stránka https://www.ziskejfinance.cz/ je portálem, který Společnost užívá k nabídce Služeb Uživateli.

3.2 Web zprostředkovává Uživateli informace o vlastnostech konkrétních produktů nebo služeb, přičemž ve spolupráci s Uživatelem Společnost provádí základní analýzu vlastností konkrétních produktů nebo služeb z hlediska požadavků, cílů a potřeb Uživatele. Společnost však neposkytuje doporučení nebo radu s cílem vést Uživatele k nákupu nebo využití konkrétního produktu nebo určité služby.

3.3 Web není určen k odesílání či přijímání jakýchkoli plateb (platebních transakcí). Společnosti nejsou prostřednictvím Webu svěřovány peněžní prostředky Uživatele. K užívání webu není zapotřebí jakékoli registrace.

3.4 Web nabízí Uživateli zejména

3.4.1 charakteristiku Společnosti;

3.4.2 popis jednotlivých Typů úvěru;

3.4.3 informace o procesu získání příslušného Typu úvěru;

3.4.4 možnost zažádat o řešení konkrétní Uživatelovy situace, jež může vyústit v poskytnutí určitého Typu úvěru Finálním Poskytovatelem.

3.5 V případě, že má Uživatel zájem o získání některého Typu úvěru, je povinen využít k prvnímu kontaktu Společnosti formulář umístěný na Webu. Formulář je dostupný prostřednictvím sekce „Zažádat o půjčku“.

3.6 Uživatel je povinen řídit se pokyny pro vyplňování formuláře uvedenými na Webu a uvádět do formuláře pouze pravdivé, úplné a nezkreslené údaje. Před odesláním poptávky je Uživatel povinen seznámit se se zněním těchto VOP a Zásad ochrany osobních údajů a tato jednoznačně odsouhlasit prostřednictvím příslušného check-boxu. Bez projevení tohoto souhlasu a seznámení se s těmito VOP a Zásadami ochrany osobních údajů není Uživatel oprávněn Služby užívat.

3.7 Po odeslání poptávky prostřednictvím formuláře kontaktuje Uživatele Specialista, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne odeslání poptávky. Uživatel bere na vědomí, že Specialista je oprávněn kontaktovat Uživatele opakovaně jak písemně (tj. e-mailem), tak telefonicky, a to bez ohledu na to, jakou formu komunikace Uživatel zvolil při vyplňování formuláře. Společnost si toto právo vyhrazuje za účelem efektivní komunikace s Uživatelem, jež má vést k rychlému a kvalitnímu poskytnutí Služby.

3.8 Při kontaktu Specialisty s Uživatelem je Uživateli položena sada otázek, které mají napomoci zjištění vhodného Typu úvěru. Také zde je Uživatel povinen odpovídat pravdivě, úplně a informace nezkreslovat. Sada otázek může být Uživateli položena telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím dodatečně zaslaného formuláře.

3.9 Informace získané postupem dle předchozích odstavců následně Společnost zpracuje a využije k získání škály nabídek vhodných pro Uživatelovy požadavky. Takto získané nabídky Společnost předloží Uživateli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne posledního kontaktu Specialisty s Uživatelem.

3.10 Uživatel je oprávněn zvolit si z předložených nabídek jakoukoli, která nejvíce odpovídá jeho preferencím. Společnost poté zajistí přímý kontakt mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy Uživatel oznámil Společnosti výběr konkrétní nabídky. V případě, že žádná z předložených nabídek nebude Uživateli vyhovovat, je Uživatel oprávněn tyto nabídky bez jakékoli sankce odmítnout.

3.11 Uživatel bere na vědomí, že Společnost negarantuje předložení takových nabídek, z nichž by vždy alespoň jedna Uživateli vyhovovala, přičemž v případě, že se tak nestane, nenese za to Společnost jakoukoli odpovědnost.

3.12 Uživatel bere na vědomí, že Společnost nezasahuje do přímé komunikace mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem a nenese odpovědnost za komunikaci mezi nimi, ani za jakékoli následky z takové komunikace plynoucí. Taková komunikace, jakož i samotný vztah mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem, se řídí samostatnou Koncovou smlouvou. Společnost rovněž neodpovídá za obsah Koncové smlouvy, jež může být potenciálně uzavřena mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem.

3.13 Uživatel dále bere na vědomí, že Společnost (jakož i Web samotný) je ve vztahu k Finálním Poskytovatelům omezena na propojení Uživatele – potenciálního zájemce o produkt nebo službu určitého typu – a Finálního Poskytovatele, a nezahrnuje žádná konkrétní přímá nebo nepřímá doporučení produktu, služby či Finálního Poskytovatele pro Uživatele.

3.14 Uživatel bere na vědomí, že nemá nárok na výběr konkrétního Specialisty, jehož přiřazení Uživateli je vždy výlučně na vůli Společnosti.

3.15 Uživatel bere na vědomí, že spojení Uživatele se Specialistou závisí na aktuálním vytížení Specialistů a Společnost toto spojení negarantuje.

3.16 Uživatel je oprávněn jednání se Specialistou (resp. se Společností) kdykoli ukončit, případně nahlásit své připomínky na e-mailovou adresu backoffice@ziskejfinance.cz

3.17 Uživateli je výslovně zakázáno vystupovat při užívání webu, v komunikaci se Specialistou (resp. Společností), jakož i v komunikaci s Finálním Poskytovatelem vulgárním, urážlivým, rasistickým, xenofobním, homofobním či jinak nevhodným způsobem. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz, je Společnost oprávněna odepřít Uživateli poskytování jakýchkoli Služeb.

3.18 V případě, že Uživatel poruší povinnost uvádět při kontaktu se Společností pouze pravdivé, úplné a nezkreslené údaje (zejména prostřednictvím formuláře či kontaktu se Specialistou), není Společnost povinna Uživateli poskytnout jakoukoli Službu, a došlo-li již k uzavření Smlouvy, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.

3.19 Uživatel prohlašuje, že si je plně vědom následků, v které může vyústit uvedení nepravdivých, neúplných či zkreslených informací při kontaktu se Společností, zejména pak následků v podobě újmy způsobené Společnosti či třetím osobám nebo potenciální odpovědnosti za trestný čin úvěrového podvodu dle ustanovení § 211 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1 Uživatel je povinen užívat Web a Služby výhradně v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP.

4.2 Dojde-li v souvislosti s používáním Webu či poskytováním Služeb k poskytnutí jakéhokoli textového, zvukového či obrazového obsahu či informace Uživatelem Společnosti, Uživatel

4.2.1 bere na vědomí, že uvedený obsah nemůže být obsahem hanlivým, urážlivým, nenávistným, násilným, nemravným, pornografickým či nezákonným a bere na vědomí, že Společnost je oprávněna tento obsah kontrolovat a případně též z Webu odstraňovat dle vlastního uvážení;

4.2.2 uděluje takovým poskytnutím předmětného obsahu Společnosti licenci k rozmnožování, úpravě, kopírování, šíření, tvorbě odvozených děl, veřejné prezentaci a jinému využití takového obsahu s tím, že tato licence je licencí trvalou, neodvolatelnou, přenosnou a bezplatnou s oprávněním udělit podlicenci;

4.2.3 zaručuje, že je plně oprávněn k užívání takového obsahu či informace, k udělení licence dle předchozího ustanovení a že udělení licence dle předchozího ustanovení nebude mít za následek porušení práv třetích osob či platných právních předpisů.

Výše uvedené se neuplatní v případě, že se jedná o obsah osobní či jinak citlivé povahy.

4.3 Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Společnosti vzniklou v souvislosti s těmito VOP nebo užíváním Webu či Služeb.

4.4 Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že při prvním kontaktu s Finálním Poskytovatelem je povinen jako referenci vždy uvést název Společnosti, příp. Webu. V případě, že bude Uživatel Finálním Poskytovatelem kdykoli dotázán na zdroj kontaktu Finálního Poskytovatele či jeho zprostředkování, je Uživatel vždy povinen uvést název Společnosti či Webu. V případě, že Uživatel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je Společnost oprávněna odepřít Uživateli poskytování Služeb a případně též odstoupit od Smlouvy.

5. SPOTŘEBITELÉ

5.1 Uživateli, který je spotřebitelem, se poskytují následující informace:

5.1.1 náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Uživatele, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky);

5.1.2 před ani po užívání Webu není po Uživateli vyžadována ze strany Společnosti žádná platba – to se však netýká plateb, které mohou být po Uživateli potenciálně požadovány ze strany Finálních Poskytovatelů na základě Koncových smluv uzavřených mezi nimi a Uživatelem (za tyto nenese Společnost jakoukoli odpovědnost);

5.1.3 mezi Společností a Uživatelem nedochází k uzavření smlouvy na dobu určitou, nýbrž k uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce pro případ vypovězení smluvního vztahu ze strany Společnosti a bez výpovědní doby pro případ vypovězení smluvního vztahu ze strany Uživatele – ze strany Uživatele lze tedy užívání Služeb ukončit (a tedy vypovědět vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem) kdykoli bez udání důvodu a bez výpovědní doby;

5.1.4 Uživatel, který ukončí užívání Webu či Služeb, není povinen hradit žádné náklady;

5.1.5 Uživatel, který je spotřebitelem, je dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”), oprávněn od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, a to bez udání důvodu, nicméně s přihlédnutím k čl. 5.1.3 těchto VOP Uživateli svědčí právo ukončit užívání Webu či Služeb (a tedy vypovědět vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP) kdykoli bez udání důvodu a bez výpovědní doby;

5.1.6 vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy je přístupný na webových stránkách www.ziskejfinance.cz;

5.1.7 v případě nespokojenosti s poskytovanými Službami má Uživatel možnost podat vůči Společnosti stížnost k České obchodní inspekci (ČOI). Tímto není dotčeno právo Uživatele obrátit se se svým nárokem na soud. Veškeré soudní spory musí být řešeny u soudů s věcnou a místní působností podle adresy sídla Společnosti;

5.1.8 předmětem plnění ze strany Společnosti není věc; na vadné plnění se nevztahují ustanovení OZ, která se týkají vad věci.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Uživatel bere na vědomí, že na základě užívání Webu a Služeb může docházet k jednání Uživatele se Specialisty (jednajícími za Společnost) a Finálními Poskytovateli (jednajícími samostatně a nezávisle na Společnosti).

6.2 Uživatel též bere na vědomí, že Finální Poskytovatelé jsou samostatnými nezávislými subjekty, nejsou v zaměstnaneckém či obdobném vztahu se Společností a Společnost nemá na jejich jednání či jimi poskytovaná plnění jakýkoli vliv.

6.3 Uživatel dále bere na vědomí, a výslovně souhlasí s tím, že Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání Finálních Poskytovatelů, ani za případná plnění poskytovaná Uživateli ze strany Finálních Poskytovatelů. Společnost zejména, nikoli však výlučně, negarantuje a především neodpovídá za:

6.3.1 propojení s konkrétním Specialistou či Finálním Poskytovatelem nebo za rychlost odezvy Finálního Poskytovatele v rámci komunikace mezi Uživatelem a Finálním Poskytovatelem;

6.3.2 rozhodnutí Uživatele uzavřít Koncovou smlouvu s Finálním Poskytovatelem;

6.3.3 záruky činěné Finálními Poskytovateli, ani za včasnost a kvalitu jejich jednání;

6.3.4 včasnost, kvalitu, vhodnost, dostupnost a bezvadnost plnění poskytnutého Finálními Poskytovateli;

6.3.5 jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s jednáním Finálních Poskytovatelů nebo v souvislosti s plněním poskytnutým Finálními Poskytovateli;

6.3.6 jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku absence licence vyžadované právními předpisy k výkonu určité činnosti na straně Finálního Poskytovatele;

6.3.7 vracení peněžitých plnění poskytnutých Uživatelem Finálnímu Poskytovateli.

6.4 polečnost dále neodpovídá za přístup Uživatele k datové síti potřebný k užívání Webu či Služeb, ani za případné poplatky, které se na Uživatele mohou při užívání datové sítě vztahovat. Společnost není odpovědná za hardware či software Uživatele (a jeho kompatibilitu), jehož prostřednictvím dochází k užívání Webu či Služeb a nenese odpovědnost za funkčnost Webu či Služeb na nekompatibilních zařízeních.

6.5 Uživatel bere na vědomí, že užívání Webu může být stiženo poruchami a výpadky jakožto přirozenými důsledky nezbytného využívání datové sítě (internetu) a elektronické komunikace.

6.6 Společnost Uživateli nezaručuje, že Web nebo Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, že budou plně funkční po celou dobu své dostupnosti či že budou poskytovány bez chyb.

6.7 Uživatel bere na vědomí, že užívání Webu či Služeb je spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Webu či Služeb.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Společnost odpovídá za bezvadnost poskytovaných Služeb v době jejich poskytnutí. Služby mají vadu, nejsou-li poskytovány v souladu s těmito VOP.

7.2 Uživatel je povinen vytknout Společnosti vadu poskytované Služby bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby.

7.3 Vytknutí vady je Uživatel povinen provést prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu backoffice@ziskejfinance.cz. Uživatel je povinen při vytknutí vady označit vadu a popsat, jak se projevuje.

7.4 Uživatel není oprávněn vytknout Společnosti vadu poskytnuté Služby v případě, že se jedná o vadu, o které Uživatel věděl před poskytnutím Služby, nebo v případě, že byla vytýkaná vada způsobena jednáním Uživatele.

7.5 V případě, že byla Služba poskytnuta vadně, má Uživatel právo na odstranění vytýkané vady. Nelze-li vadu odstranit, je Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.6 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla vada Uživatelem vytknuta. Za den vytknutí vady se považuje den, kdy bylo vytknutí vady Uživatelem doručeno Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy backoffice@ziskejfinance.cz. O vyřízení reklamace je Společnost povinna Uživatele informovat na e-mailovou adresu, z níž bylo vytknutí vady Společnosti zasláno.

7.7 Jakékoli další stížnosti či podněty činí Uživatel rovněž výlučně elektronicky, a to na e-mailovou adresu backoffice@ziskejfinance.cz.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Uživatel bere na vědomí, že Společnost může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti užíváním Webu či Služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Společností a využít je pro další rozvoj a provoz Webu či Služeb.

8.2 Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při užívání Webu či Služeb Uživatelem, obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Webu či Služeb a o dalších produktech Společnosti.

8.3 Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit obsah těchto VOP. Změnu VOP sdělí Společnost Uživateli prostřednictvím sdělené e-mailové adresy Uživatele, a to nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna VOP nabýt účinnosti.

8.4 Jakékoliv změny VOP nabývají účinnosti dnem určeným Společností, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VOP, nebo neodmítnutí navrhované změny přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinnosti (např. pokračování v užívání Webu či Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Společností jako datum účinnosti změny VOP), o čemž bude Uživatel Společností poučen v návrhu na změnu VOP. Pokud Uživatel se změnami VOP nesouhlasí, je oprávněn je odmítnout. V takovém případě není oprávněn pokračovat v užívání Webu či Služeb, má však právo VOP přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. O tom bude rovněž Společností poučen v návrhu na změnu VOP.

8.5 Uživatel je oprávněn užívání Webu či Služeb ukončit (a tedy vypovědět vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP) kdykoli bez udání důvodu a bez výpovědní doby. Společnost je oprávněna vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP vypovědět ve výpovědní době dvou měsíců počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Uživateli. Za výjimečných okolností, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, jakákoli akce zaměřená na zmrazení finančních prostředků nebo jakékoli zvláštní opatření spojené s prevencí a vyšetřováním trestných činů, je Společnost oprávněna dle příslušného práva EU nebo České republiky vztah vzniklý mezi Společností a Uživatelem na základě těchto VOP kdykoli vypovědět bez předchozího oznámení.

8.6 Práva a povinností týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů ze strany Společnosti upravuje dokument s názvem Zásady ochrany osobních údajů dostupný na www.ziskejfinance.cz.

8.7 eškerá oznámení či jiná sdělení činěná v souvislosti s VOP nebo užíváním Webu či Služeb vyžadují písemnou formu a Uživatel je povinen je činit v českém jazyce a doručovat na e-mailovou adresu backoffice@ziskejfinance.cz.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto VOP, jakož i veškeré právní vztahy vznikající mezi Společností a Uživatelem v souvislosti s užíváním Webu či Služeb, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s VOP či užíváním Webu nebo Služeb, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

9.2 Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 01.01.2024. Nabytím účinnosti novějších všeobecných obchodních podmínek pozbývají automaticky účinnosti všeobecné obchodní podmínky s dřívějším datem účinnosti.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy